GRAND PRIX - Europäischer Künstlerpreis 2021
Po Lam Chan: Stay down, never hope, stay down

 

 

 

Europäischer Ehrenpreis 2021
Lena Kaapke: 1500 Schüsseln

 

 

 

Europäischer Ehrenpreis 2021
Peter Mück: Brexit

 

 

 

Europäischer Jugend-Award 2021
Christopher Ray Colley: Broken world

 

 

 

Sonder-Jugend-Award 2021
Mateo Strunk: Sonnenwelt